Algemene voorwaarden Jurriaan Pennartz Recruitment

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanvragen en opdrachten tussen Jurriaan Pennartz Recruitment en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Jurriaan Pennartz Recruitment staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 76709965 en is gevestigd aan de Ringbaan-Oost 116c te Tilburg. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 30 december 2019.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn niet geldig zonder de schriftelijke toestemming van Jurriaan Pennartz Recruitment.

Artikel 2. Opdracht en opdrachtverstrekking
Jurriaan Pennartz Recruitment bevestigt de opdracht door toezending van een opdracht specifieke modelovereenkomst. Jurriaan Pennartz Recruitment zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Uitvoering zal plaatshebben op basis van de aangeleverde informatie. Jurriaan Pennartz Recruitment zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt bij het overeenkomen van een samenwerking  tevens een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Artikel 3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en indien van toepassing werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Jurriaan Pennartz Recruitment nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Jurriaan Pennartz Recruitment betrokken (zullen) zijn. Als Jurriaan Pennartz Recruitment daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Jurriaan Pennartz Recruitment kosteloos een eigen werkruimte met een internetaansluiting.

Artikel 4. Tariefstelling per uur en honorarium per opdracht
Jurriaan Pennartz Recruitment kent twee type dienstverlening: (1) het uitvoeren van interim (corporate) recruitment werkzaamheden en talent sourcing werkzaamheden als freelance recruiter op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief en (2) het uitvoeren van werving- en selectieopdrachten als freelance recruiter op basis van een vooraf overeengekomen honorarium; een werving- en selectiefee.

De offertes en voorstellen zoals die zijn opgenomen in (concept) modelovereenkomsten zijn 7 dagen geldig en komen hierna te vervallen. Tarieven gelden voor 1 jaar en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

4.1 Freelance opdrachten op uurbasis
De vergoeding die de opdrachtgever aan Jurriaan Pennartz Recruitment verschuldigd is bij een interim opdracht betreft een vooraf overeengekomen uurtarief excl. BTW en excl. een eventuele reiskostenvergoeding.

4.2 Werving & selectie
De vergoeding die de opdrachtgever aan Jurriaan Pennartz Recruitment verschuldigd is bij een werving- en selectieopdracht betreft een vast bemiddelingstarief (fixed fee) die is opgedeeld in twee delen: een startfee en een succesfee.

De startfee wordt voorafgaand aan een opdracht in rekening gebracht. Bij een geslaagde bemiddeling – dat wil zeggen wanneer wanneer de opdrachtgever met de voorgedragen kandida(a)t(en) een arbeidsovereenkomst aangaat dan wel een andere contractuele relatie – wordt per gecontracteerde kandidaat een succesfee in rekening gebracht.

Indien de opdrachtgever een (arbeids)overeenkomst aangaat met een kandidaat, dient de opdrachtgever uiterlijk binnen een week na ondertekening door beide partijen, een kopie van deze (arbeids)overeenkomst naar Jurriaan Pennartz Recruitment te sturen.

Wanneer een kandidaat aanvankelijk door de opdrachtgever wordt afgewezen, of aanvankelijk het aanbod van de opdrachtgever afwijst, en vervolgens door de opdrachtgever wordt aangenomen, in welke hoedanigheid dan ook, tot en met 12 maanden na de oorspronkelijke introductiedatum (de datum waarom Jurriaan Pennartz Recruitment de betreffende kandidaat bij de opdrachtgever heeft voorgedragen), is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van een vergoeding die verschuldigd is uit hoofde van de aanstelling.

4.3 Exclusiviteit
Exclusiviteit houdt in dat voor een vooraf overeengekomen periode alle kandidaten en sollicitanten enkel en alleen via Jurriaan Pennartz Recruitment kunnen worden aangedragen ten aanzien van de betreffende vacature of een vergelijkbare vacature of openstaande positie bij de opdrachtgever. Kandidaten en sollicitanten die via elk ander kanaal of andere partij hun interesse kenbaar maken in, refereren aan, solliciteren of anderszins reageren op de betreffende vacature of een vergelijkbare openstaande positie bij de opdrachtgever, dienen gedurende de periode waarin exclusiviteit van toepassing is te allen tijde worden doorverwezen naar Jurriaan Pennartz Recruitment. Dit geldt ook voor de kandidaten en sollicitanten die zich rechtstreeks bij de opdrachtgever melden.

Artikel 5. Betaling
De werkzaamheden en eventueel gemaakte kosten worden maandelijks gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Jurriaan Pennartz Recruitment met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Alle kosten, waaronder begrepen advertentiekosten, na overleg met opdrachtgever door Jurriaan Pennartz Recruitment gemaakt in verband met de uitvoering van de opdracht, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Jurriaan Pennartz Recruitment is gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

Indien de opdracht is verstrekt door méér dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven – ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Jurriaan Pennartz Recruitment verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Jurriaan Pennartz Recruitment echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdracht-uitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Jurriaan Pennartz Recruitment de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 7. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Jurriaan Pennartz Recruitment worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Jurriaan Pennartz Recruitment verkrijgt, de mate van medewerking die wordt verleend en de wervingshaalbaarheid van in te vullen functies. Jurriaan Pennartz Recruitment kan dan ook niet van te voren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van advies en onderzoeksopdrachten zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de laatste- of eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 10 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Jurriaan Pennartz Recruitment hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdracht-uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte of opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Jurriaan Pennartz Recruitment vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Waar dit niet van toepassing kan zijn, zal het bedrag in de offerte of opdracht(bevestiging) als uitgangspunt worden gehanteerd.

Jurriaan Pennartz Recruitment mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Jurriaan Pennartz Recruitment behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9. Overmacht
Wordt één der partijen door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard verhinderd deze overeenkomst [verder] uit te voeren, dan kan deze partij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, dan wel de [verdere] uitvoering van deze overeenkomst opschorten. Deze meldt deze overmacht zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de andere partij.

Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (langer) van de zich op overmacht beroepende partij kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Jurriaan Pennartz Recruitment en de opdrachtgever kan zich onder meer op overmacht beroepen indien de uitvoerende specialist door ziekte of anderszins redelijkerwijs niet in staat is de opdracht uit te voeren of te voltooien en Jurriaan Pennartz Recruitment er niet in is geslaagd een geschikte vervanger te vinden.

Artikel 10. Annulering van de opdracht
Bij annulering door de opdrachtgever tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen, maar 7 dagen voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever aan Jurriaan Pennartz Recruitment een bedrag verschuldigd van €
2.500,-. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang wordt een bedrag van € 7.500,-. in rekening gebracht.

Artikel 11. intellectueel eigendom en auteursrechten
Modellen, technieken, instrumenten, methoden en systemen door Jurriaan Pennartz Recruitment ontwikkeld ten behoeve van cliënten, hetzij in papieren versie of digitale versie, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en/of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Jurriaan Pennartz Recruitment, mits schriftelijk anders is overeengekomen. Eigendoms- en auteursrechten gelden tevens voor alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of applicatiecode, de content die zich op de website(s) en webserver van de Jurriaan Pennartz Recruitment bevinden. Voorgaande geldt, in geval van guesthosting, tevens voor al het materiaal dat ontwikkeld is ten behoeve van de website of websites van cliënten.

Ieder gebruik, openbaarmaking of wijziging van genoemde materialen van Jurriaan Pennartz Recruitment zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jurriaan Pennartz Recruitment is verboden en zal strafrechtelijk worden vervolgd.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
Jurriaan Pennartz Recruitment verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Jurriaan Pennartz Recruitment zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Jurriaan Pennartz Recruitment aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Jurriaan Pennartz Recruitment, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage, adviezen, trainingen, voordrachten etc. ter beschikking stellen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Jurriaan Pennartz Recruitment is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Jurriaan Pennartz Recruitment van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij uitvoering van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid van de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de inkomsten (omzet of een honorarium) die Jurriaan Pennartz Recruitment voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan twee maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste maand.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Schade bij de opdrachtgever direct veroorzaakt door Jurriaan Pennartz Recruitment kan door Jurriaan Pennartz Recruitment worden vergoed voor zover diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarin voorziet.

Artikel 14. Wijziging algemene voorwaarden
Jurriaan Pennartz Recruitment behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Jurriaan Pennartz Recruitment de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

Artikel 15. Deponering
Deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop kunnen als “algemene voorwaarden” worden aangehaald.

Artikel 16. Garantie
Indien een door Jurriaan Pennartz Recruitment geselecteerde kandidaat in dienst treedt bij de opdrachtgever en tijdens zijn of haar proeftijd door de opdrachtgever wordt ontslagen, zal Jurriaan Pennartz Recruitment eenmalig, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Jurriaan Pennartz Recruitment heeft voldaan, kosteloos een nieuwe kandidaat trachten te werven en selecteren voor dezelfde functie waarin de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. Deze garantieregeling is alleen van toepassing bij een werving- en selectieopdracht en geldt uitdrukkelijk niet wanneer er wordt gewerkt op interim basis, dat wil zeggen: wanneer gewerkt wordt op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
Jurriaan Pennartz Recruitment zal zich inspannen om de geschiktheid te waarborgen van kandidaten die zijn geselecteerd ten behoeve van haar opdrachtgevers, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door voorgestelde of in dienst getreden kandidaten.

Artikel 18. Ondersteuning door derden
Indien nodig wordt gebruik gemaakt van de expertise van partners. Het betrekken of inschakelen van derden door Jurriaan Pennartz Recruitment bij het uitvoeren van de opdracht voor de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Eventuele kosten voor het gebruik van diensten van derden dienen rechtstreeks door de opdrachtgever voldaan te worden.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit onderhavige overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Versie: februari 2020